Победоносцев К.П. (1827-1907)

Московский сборник

Internet editing copyright © 2007 by Hugo S. Cunningham
Pobedonostsev text scanned by site "Russkaya Gosudarstvennost'"
Original text by K. P. Pobedonostev is in public domain.

File added 2007/0705
Latest change 2007/0705

Istochniki:
(1) K. P. Pobedonostsev Pro et Contra (Antologiya): Lichnost', obshchestvenno-politicheskaya deyatel'nost' i mirovozzrenie Konstantina Petrovicha Pobedonostseva v ocenke russkix myslitelej i issledovatelej, Izdatelel'stvo Russkogo Xristianskogo gumanitarnogo instituta, Sankt-Peterburg, 1996.
(2) http://gosudarstvo.voskres.ru/empire_2.htm#Pobed

Perevod i zamechaniya na anglijskom yazyke:
pobedonostsev.html

Новая демократия

Народное просвещение


On-line text of K. P. Pobedonostsev, Moskovskij Sbornik (as of 2007/07)
http://gosudarstvo.voskres.ru/empire_2.htm#Pobed